Przejdź do treści

Rytro, dnia 25.05.2018 r.

Zbigniew Kowalczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Kowalczyk Magazyn Towarów Masowych siedziba:Rytro nr 522, 33 – 343 Rytro (wpisanym do CEIDG)

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanego dalej: RODO), na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

1) zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Kowalczyk, którego dane wskazane zostały w nagłówku niniejszej informacji,

2) Administrator danych osobowych zna oraz stosuje przepisy RODO,

3) Pani/Pana dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnie także w wyraźnie wskazanych wypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.), przy czym podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi (realizacji umowy),

4) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu (art. 22 ust. 1 i 4 RODO), 5) celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,

b) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

7) odbiorcami danych osobowych będą wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych,

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego

9) w zakresie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stronom przysługuje Pani/Panu”:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 20 RODO,

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

10) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO,

12) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy),

13) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa z art. 22 ust. 1 i 4 RODO,

Podpis Administratora danych

– Zbigniew Kowalczyk